Obchodní podmínky
Ochrana osobních údajů "GDPR"
1. Úvod
1.1 Společnost Henzély s.r.o., případné její dceřiné společnosti a všechny přidružené subjekty ("my" nebo "naše") se zavázaly respektovat a chránit Vaše soukromí. Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady") vysvětlují, jak budeme sbírat, ukládat a používat jakékoli osobní údaje, které poskytnete prostřednictvím našich webových stránek, e-mailů nebo sítí našich prodejen, či našich prodejců, dokud s námi budete spolupracovat (v průběhu poskytování našich služeb v rámci podnikání).
1.2 Správce údajů:
Henzély s.r.o., Oskol 275, 767 01 Kroměříž.

Registrační číslo ICO: 283 17 718
1.3 Tato pravidla se mohou čas od času měnit, a pokud ano, aktuální verze bude vždy k dispozici na našich webových stránkách a okamžitě vstoupí v platnost.
1.4 Věnujte prosím pozornost přečtení těchto zásad, které obsahují důležité informace o způsobu zpracovávání osobních údajů.
1.5 Pro účely těchto Zásad " Evropská legislativa o ochraně údajů" je definována jako platná (Evropská směrnice o ochraně osobních údajů 95/46 / ES) pro období, ve kterých jsou v platnosti všechny zákony, které provádějí, nebo se snaží uplatnit Evropskou směrnici 95/46 / ES o ochraně osobních údajů (např. Zákon o ochraně osobních údajů z roku 1998) nebo informace vztahující se k ochraně údajů (v rozsahu, v jakém platí) a od 25. května 2018 obecné nařízení o ochraně údajů “General Data Protection Regulation“ (nařízení (EU) 2016/670), (dále jen "GDPR"), nařizuje doplnění nebo nahrazení GDPR.

2. Informace, které o vás můžeme shromáždit
2.1 Můžeme shromažďovat a zpracovávat informace o vás a vašem personálu různými způsoby, včetně:
• v průběhu práce pro Vás (nebo vaší firmu)
• přes naše webové stránky (např. "Kontaktujte nás" nebo formou informačních formulářů, které předkládají žádosti o zaměstnání apod.)
• e-mailem nebo jinou elektronickou korespondencí
• telefonicky
• vytvářením spoluprací (např. na tanečních výstavách, klientských akcích a/nebo jiných schůzkách či akcích, které jsme pořádali nebo navštívili)
• provozováním bezpečnostních zásad a postupů v našich kancelářích (např. Díky našemu přístupu k záznamům kamerovým systémem zaznamenaným majitelem našich budov a dalšími kamerami, které shromažďujeme v našich kancelářích)
• jinak poskytnutím našich služeb nebo provozováním našeho podnikání.
2.2 Osobní údaje, které nám poskytnete, mohou zahrnovat:
• vaše jméno a titul
• kontaktní údaje včetně telefonního čísla, poštovní adresy a e-mailové adresy
• informace týkající se vašeho bydliště, preferencí a/nebo zájmů
• údaje o zaměstnání a žádosti o zaměstnání, narození, historii zaměstnání, kvalifikace, informace o monitorování rovnosti
• fotografická identifikace a videozáznamy
• za určitých okolností podpisy vaší osoby a ostatních, čísla národního pojištění, finanční údaje, jako jsou údaje o bankovním účtu a podrobnosti o jakýchkoli příslušných sankcích nebo podobných omezeních
• za určitých okolností údaje týkající se (včetně zdravotního postižení) etnického původu, rasy, náboženského přesvědčení, členství v odborových organizacích a dalších osobních údajů "zvláštní kategorie"
• obsah jakéhokoli dotazu předaného na naší webové stránce
• veškeré další osobní údaje, které shromažďujeme (např. referenční číslo klienta, které vám může být přiděleno) v rámci naší práce pro naše klienty nebo v průběhu podnikání.
2.3 Při každém navštívení našeho webu můžeme automaticky shromažďovat následující informace:
• informace o používání webu (např. Adresu IP), přihlašovací informace, typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma, operační systém a platformu.
• Informace o vaší návštěvě, včetně úplného kliknutí na jednotné zdroje (URL), přes webové stránky a z našich webových stránek (včetně data a času); čas na stránce, časy odezvy na stránky, chyby stahování, délka návštěv určitých stránek, informace o interakcích na stránce (například rolování, kliknutí a přesuny myší)
• Umístění, zařízení a demografické informace (služba Google Analytics poskytuje informace o věku a pohlaví. Zjistěte více o tom, jak služba Google shromažďuje demografické údaje).
2.4 Při nahlášení problému s našimi webovými stránkami vás budeme moci požádat o informace.
2.5 Pokud nás kontaktujete, můžeme zaznamenávat tuto korespondenci.
2.6 Výše popsané osobní údaje se mohou týkat kterékoliv z následujících kategorií osob:
• našich klientů a jejich personálu
• našich potenciálních zaměstnanců, pracovních zkušeností studentů nebo jiných uchazečů o zaměstnání
• těch nouzových kontaktů, jejichž detaily nám byly poskytnuty našimi lidmi
• třetí strany, s nimiž jsme v kontaktu s právními službami (např. faktury třetích stran a protistrany na straně klienta)
• naše kontakty nebo referenční pracovníci, odborní poradci nebo další, s nimiž pracujeme v rámci našich služeb
• naši potenciální cíloví klienti
• naši dodavatelé a odběratelé
• ti, s nimiž pracujeme v kontextu našeho systému
• ti, kteří podávají dotazy na našich webových stránkách nebo jejichž údaje jsou jinak uvedeny do našeho systému řízení vztahů se zákazníky
• jakýkoli jiný návštěvník našich kanceláří.

3. Zásady cookie
3.1 Na našich webových stránkách se používají cookies, které Vás odlišují od ostatních uživatelů, zlepšují vaše zkušenosti na našich webových stránkách a doporučují obsah, který vás může zajímat.
Většina webových prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie, ale nemusíte je přijímat. Další informace o cookies najdete na http://www.allaboutcookies.org .

4. Jak budeme používat vaše informace
4.1 Můžeme vaše údaje použít k následujícím účelům:
• a) reagovat na jakýkoli dotaz, který nám můžete předložit;
• b) řídit náš vztah s Vámi (a/nebo vaší obchodní činností), a to i udržováním databáze klientů a dalšími třetími stranami v oblasti správy a účetnictví a řízení vztahů;
• c) splnit naše smluvní závazky vůči Vám nebo jinak podnikat kroky popsané v našich podmínkách a/nebo v obchodních podmínkách (včetně všech přidružených administrací)
• d) provádět veškeré příslušné kontroly konfliktu, kontrolu proti praní špinavých peněz a sankcí a plnění povinností vyplývajících z jakéhokoli příslušného zákona nebo nařízení o boji proti praní špinavých peněz (včetně těch, které se týkají praní špinavých peněz, financování terorismu a převodu finančních prostředků 2017)
• e) Vám zašleme veškeré relevantní informace o našich službách a událostech, které by Vás mohly zajímat, a to pomocí e-mailu a/nebo poštovní adresy, kterou jste nám poskytli, ale pouze pokud jste nám dali svůj souhlas nebo jsme jinak schopni tak učinit v souladu s platnými evropskými právními předpisy o ochraně údajů
• f) zpracovávat libovolnou žádost o zaměstnání, kterou jste předložili (nebo zástupce)
• g) zajistit, aby obsah našeho webu byl co nejúčinnější pro Vás a Vaše zařízení či personál
• h) přizpůsobit naši webovou stránku podle Vašich zájmů
• i) ke správě našich webových stránek a k interním operacím, včetně řešení problémů, analýz dat, testování, výzkumu, statistických a průzkumných odpovědí
• j) umožnit účast na interaktivních funkcích na našich webových stránkách, pokud se k tomu rozhodnete
• k) jako součást našeho úsilí udržet naše webové stránky v bezpečí a chráněné
• l) k hodnocení a odhadování efektivity reklamy, kterou zašleme Vám a ostatním, a poskytovat Vám příslušnou reklamu;
• m) zajistit, abychom náležitě spravovali jakoukoli návštěvu / návštěvy našich kanceláří;
• n) dodržovat jakékoli jiné profesionální, zákonné a regulační povinnosti, které se na nás vztahují, nebo zásady, které máme k dispozici
• o) jak považujeme za nutné, abychom zabránili nezákonné činnosti nebo chránili naše zájmy.

5. Právní důvody pro zpracování vašich informací
5.1 Na zpracování vašich osobních údajů se budeme spoléhat na následující právní základy Evropské legislativy v oblasti ochrany osobních údajů:

• a) plnění nebo uzavření smlouvy. Osobní údaje, které musíme získat, abychom vyhověli jakýmkoli dalším závazkům vyplývajícím z povolání, právních a regulačních povinností, které se na nás vztahují, musí být nám poskytnuty, abychom mohli provést tuto smlouvu - nebyli bychom schopni jednat za Vás bez těchto osobních údajů.

• b) dodržení zákonného závazku, kterému podléháme.

• c) máme oprávněný zájem na tom, abychom tak učinili jako poskytovatele služeb (a kde naše oprávněné zájmy nejsou potlačeny vlastními zájmy (nebo jeho příslušnými osobami) nebo základními právy nebo svobodami). Tyto oprávněné zájmy budou zahrnovat naše zájmy v řízení našich vztahů s našimi klienty, při správě návštěv našich kanceláří a při zjišťování dosažení správných standardů /dodržování zásad, postupů nebo praktik.

• d) je-li zpracování “zvláštní kategorie údajů" nezbytné v souvislosti se zřízením, výkonem nebo obranou právních nároků.

• e) za určitých okolností, jako jsou popsány v odstavci
4.1 písm. e) nebo v případě, že v rámci naší práce potřebujeme zpracovávat "údaje o zvláštní kategorii", ale mimo rozsah výše uvedeného bodu
5.1 písm. d), kde jsme získali váš výslovný souhlas. Jak budeme vysvětlovat v okamžiku, kdy shromáždíme váš souhlas, můžete jej kdykoli stáhnout v souladu s informacemi, které vám v té době poskytneme.
6. Sdílení informací
6.1 Můžeme sdílet Vaše údaje s pečlivě vybranými třetími stranami. Patří k nim poskytovatelé služeb, podpůrné služby a organizace, které nám pomáhají nabízet naše služby a třetí strany, které nám umožňují plnit naše smluvní závazky vůči Vám a/nebo našim klientům v průběhu podnikání.
6.2 Pokud sdílíme Vaše informace se třetími stranami, Vaše údaje zpracováváme buď jako správce údajů, nebo jako náš zpracovatel dat, a to bude záviset na účelu sdílení Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje budou sdílet pouze v souladu s Evropskou legislativou o ochraně osobních údajů.
6.3 Informace můžeme zveřejnit třetím osobám, pokud:
• výslovně o to požádáte, nebo je nezbytné poskytnout Vám naše služby (např. když potřebujeme instruovat poskytovatele služeb v jiné jurisdikci, aby poskytli poradenství, o které jste požádali)
• v případě, že prodáváme nebo kupujeme jakoukoli firmu nebo majetek, v takovém případě můžeme Vaše osobní údaje zveřejnit potenciálnímu prodávajícímu nebo kupujícímu takové činnosti nebo aktiv
• pokud naše webové stránky nebo v podstatě veškerý jejich majetek získává třetí strana, přičemž v takovém případě budou osobní údaje, které uchovává o svých zákaznících, převedených aktiv
• pokud máme povinnost zveřejnit nebo sdílet Vaše osobní údaje, abychom vyhověli jakýmkoli zákonným povinnostem nebo chránili práva, majetek nebo bezpečnost našich webových stránek, našich zákazníků nebo jiných. Zahrnuje to výměnu informací s jinými společnostmi a organizacemi za účelem ochrany proti podvodům a snížení úvěrového rizika.
6.4 Třetí strany zahrnují:
• naši banku (jak je povoleno nařízeními o praní špinavých peněz, financování terorismu a převodu finančních prostředků (informace o plátci) z roku 2017, které mohou za účelem prevence praní špinavých peněz nebo financování terorismu vyžadovat zveřejnění Vašich osobních údajů na vyžádání naší bance z času na čas)
• naše pojišťovny
• naši auditoři, včetně externích akreditačních orgánů
• další odborní poradci nebo třetí strany, s nimiž spolupracujeme jako součást naší práce pro naše klienty nebo kteří se našimi klienty zvlášť zabývají ve stejném kontextu
• naši regulátoři
• naši zpracovatelé dat zajišťující zásobování, správu dat, archivaci a další služby IT a podporu podnikání
• náš poskytovatel e-mailové marketingové platformy a poskytovatel platformy webových stránek
• vybrané partnerské digitální agentury a poskytovatelé aplikací pro pracovní místa
• analytici a poskytovatelé vyhledávacích služeb, kteří nám pomáhají při zlepšování a optimalizaci našich služeb na webových stránkách
• jakoukoli třetí osobu, od níž nás chcete požádat o sdílení údajů.
6.5 Naše webové stránky mohou čas od času obsahovat odkazy na webové stránky inzerentů a partnerů. Pokud se budete řídit odkazem na některý z těchto webových stránek, upozorňujeme, že tyto webové stránky mají vlastní zásady ochrany osobních údajů a že nepřijímáme žádnou odpovědnost za tyto zásady. Před odesláním jakýchkoli osobních údajů na tyto webové stránky zkontrolujte tyto zásady.

6.6 Nebudeme“ pronajímat“ ani prodávat detaily našich uživatelů nebo jiných kontaktů žádné jiné organizaci nebo osobě.

7. Uložení a uchovávání Vašich osobních údajů
7.1 Všechny osobní údaje, které zaregistrujete na našich webových stránkách, budou umístěny za firewallem. Jakmile obdržíme Vaše informace, použijeme přísné postupy a bezpečnostní prvky, abychom se pokusili zabránit neoprávněnému přístupu. Bohužel přenos informací přes internet není zcela bezpečný, a přestože se snažíme chránit Vaše osobní údaje, nemůžeme zcela zaručit bezpečnost vašich dat.
7.2 Uchováváme Vaše informace uložené v našich systémech tak dlouho, dokud Vám budeme poskytovat služby. Vaše údaje můžeme uchovávat delší dobu, než je naše zadržené období, pokud je nemůžeme smazat z právních, regulačních nebo technických důvodů. Můžeme je také uchovávat pro výzkum, předcházení konfliktům zájmů nebo statistickým účelům. Pokud tak učiníme, zajistíme, že bude chráněno Vaše soukromí a používají se pouze k těmto účelům.
7.3 Jakékoli kontaktní údaje uložené v naší databázi pro správu vztahů s klienty budou odstraněny z našich poštovních seznamů, pokud nebudou komunikovat s našimi emaily (tj. otevřít e-maily nebo kliknout na odkazy v nich) po určitou dobu, po které budou přesunuty do archivu složky předtím, než bude trvale smazána.
7.4 Třetí osoby, kterým se zavazujeme poskytovat služby naším jménem, uchovávají Vaše data uložená v jejich systémech tak dlouho, jak je potřeba pro poskytování těchto služeb.
7.5 S výhradou odstavce 7.2 nebudeme uchovávat vaše informace déle, než je rozumně nutné nebo požadované zákonem.

8 Zasílání informací mimo EHP
8.1 Pokud potřebujeme sdílet Vaše osobní údaje s příjemcem mimo Evropský hospodářský prostor tzv. EHP (např. profesionální poradce nebo třetí strana, která zapojuje nás nebo Vás jako součást naší práce pod smluvním dopisem), zajistíme, že to uděláme tak v souladu s Evropskou legislativou o ochraně osobních údajů, včetně případného zajištění toho, aby byl převod nezbytný k provedení smlouvy s Vámi.
8.2 Naši pracovníci mohou přistupovat k našim systémům na dálku při práci v zahraničí (mimo jiné z jurisdikcí mimo Evropský hospodářský prostor). Pokud tak učiní, musí používat naše systémy a přistupovat ke všem osobním údajům v souladu se všemi obvyklými zásadami a postupy.

9 Zrušení souhlasu
9.1 V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje, činíme tak na základě toho, že jste nám poskytli svůj souhlas pro účely stanovené v těchto zásadách, když jste nám zaslali Vaše osobní údaje. Souhlas s tímto zpracováním můžete kdykoli odvolat tím, že nás kontaktujete na adrese obchod@dance-point.cz .
9.2 Pokud odvoláte svůj souhlas, možná budeme muset zpracovat některý z údajů, které jste nám poskytli z jiných důvodů, a v takovém okamžiku Vás o nich budeme informovat.

10. Vaše informační práva
10.1 Evropská legislativa o ochraně osobních údajů nám dává právo na přístup k informacím o Vás. Máte nárok na to, aby nám bylo řečeno, zda my nebo někdo jiný v našem zastoupení zpracovává Vaše osobní údaje; jaké osobní údaje máme; podrobnosti o účelu zpracování Vašich osobních údajů; a podrobnosti o každé třetí osobě, s níž byly Vaše osobní údaje sdíleny.


10.2 Souhlas s přístupem k osobním údajům, které máme k dispozici, nám můžete zasílat na adresu: Henzély s.r.o., Oskol 275, 767 01 Kroměříž. Můžete nás také kontaktovat na adrese obchod@dance-point.cz .
10.3 Požádáme Vás, abyste předložili důkaz o totožnosti dříve, než Vám ukážeme Vaše osobní údaje - abychom zabránili neoprávněnému přístupu.

10.4 Máte dodatečná práva požadovat opravu a vymazání Vašich osobních údajů a požadovat omezení a jiné zpochybnění našeho zpracování Vašich osobních údajů a tyto práva můžete kdykoli uplatnit na adrese obchod@dance-point.cz .
10.5 Od 25. května 2018 budete mít také právo obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci údajů. Toto právo můžete uplatnit od 25. května 2018 kontaktováním na adrese obchod@dance-point.cz .
11. Stížnosti
11.1 Pokud souhlasíte s tím, abychom Vás kontaktovali, vždy se budeme snažit být ohleduplní, relevantní a vhodní. Pokud si kdykoli myslíte, že jsme to nedodrželi, kontaktujte nás, abyste nám to oznámili.
11.2 Máte také právo podat stížnost úřadu komisaře pro informace. Pro více informací navštivte internetové stránky ICO .

12. Kontakt
Otázky, připomínky a požadavky týkající se těchto zásad by měly být adresovány našemu úředníkovi pro ochranu údajů:
Jméno: Henzély s.r.o. – dance-pOint (Igor Henzély)
Adresa: Oskol 275, 767 01 Kroměříž Česká republika
Telefonní číslo: +420 573 337 513
Alternativně nás můžete kontaktovat prostřednictvím sekce Kontakt na našich webových stránkách www.dance-pOint.cz .Provozní řád
Vážení zákazníci, vítejte v e-shopu dance-pOint .cz, který má i síť svých kamenných obchodů, obchodních zástupcu a spolupracujících tanečních škol a klubů. Nabízíme vám široký sortiment zboží pro všechny druhy pohybu nejen tanečního. Zboží je rozděleno do několik kategorií zboží. První skupinu tvoří rozdělení dle značek, další podle skupin zboží související k sobě. Tyto skupiny vám umožní nalézt zboží, které právě hledáte. Veškeré zboží u nás koupíte za příznivé ceny a bude vám doručeno v nejkratších možných termínech na vámi určenou adresu. Zboží můžete objednávat pomocí on-line elektronického obchodu nebo elektronické pošty (e-mail), telefonicky. Zboží zasíláme hlavně na dobírku přepravními společnostmi PPL nebo DHL. Obvyklá lhůta k vyřízení objednávky je do 1 pracovního dne. Cena za doručení zásilky je pro ČR závislá na ceně zboží.


Postup při nákupu
V levé části naleznete hlavní skupiny produktů, rozdělené podle značek nebo skupin použití. Dále třídíme výběr v podskupinách. V detailu zboží naleznete odkaz „zboží skladem“, kde uvidíte zda je zboží skladem nebo je na objednávku.
1. Pomocí menu v levé části vybíráte základní skupiny produktů.
2. Tyto skupiny jsou dále děleny již na jednotlivé podskupiny. Každý produkt pak má svou vlastní stránku, kde se dozvíte podrobnosti, cenu a dostupnost zboží.
3. Pokud hledáte konkrétní zboží, je možné ho rychle vyhledat pomocí vyhledávače.
4. Po vybrání produktu jej kliknutím na ikonu nákupního košíku můžete přidat do svého nákupu a pokračovat v nákupu. Chcete-li výrobek odebrat z objednávky klikněte na, chcete li změnit počet kusů produktu, editujte vaší objednávku (klikněte na "košík" v horním menu, upravte počet kusů v objednávce a klikněte na "přepočítej").
5. Po ukončení nákupu vstoupíte pomocí odkazu "košík" v horní liště na přehled zboží ve vašem košíku.
6. Vyplňte povinné údaje označené křížkem, způsob platby a dopravy.
7. Pokud nejste doposud zaregistrován jako zákazník, vyplníte fakturační adresu a další údaje pro vystavení daňového dokladu v registračním formuláři.
8. Potvrzení objednávky, případně proforma fakturu vám zároveň zašleme elektronickou poštou na adresu, kterou uvedete v registračním formuláři.
9. Případné změny a opravy vaší objednávky prosím provádějte e-mailem nebo telefonicky.


Nákupní řád
1. Všechny vámi odeslané objednávky jsou brány jako závazné.
2. Podáním objednávky potvrzujete souhlas s dodacími platebními a reklamačními podmínkami nakupovaných výrobků.
3. Vaši objednávku Vám potvrdíme formou e-mailové zprávy, která vám bude doručena na adresu uvedenou v přihlašovacím formuláři.
4. O stavu Vašich objednávek budete na vyžádání informováni elektronickou poštou. Kontaktní adresa je obchod@henzely.cz
5. V ceně zboží není uvedeno dopravné - je vyčísleno vždy v celkovém shrnutí při objednávce.
6. Cena dopravného platí pouze pro ČR, SR (podrobněji viz ceny).


Ceny a platnost cen
Naše ceny jsou průběžně aktualizovány a jsou určeny pro koncového zákazníka s příslušnou sazbou DPH. V objednávce (kliknutím na košík) zjistíte ceny vybraného zboží včetně vyčíslení DPH. Následně je k objednávce připočtena cena dopravného


Dopravné
Zboží dopravujeme přepravními společnostmi PPL, DHL. Běžně je zásilka dopravena do druhého pracovního dne od jejího objednání. Vaší zásilku můžete sledovat na internetu na stránkách dopravce.


Způsoby platby
Platby za odebrané zboží lze provést několika způsoby:
1. platba předem na účet provozovatele
2. platba při předání zboží u zákazníka – dobírka
3. platba při převzetí v prodejnách dance-pOint, hotově, platebními kartami
4. platba fakturou (pouze u vybraných zákazníků)


Termín dodání
Zboží skaldem odesíláme ihned. V případě, že Vami vybrané zboží není skladem, budete kontaktování s informací o předběžném datu dodání. (Obuv české výroby, pokud se vyrábí, je k dodání do 4 týdnu).


Výměna zboží
Výměna velikosti . Týka se zboží úplně nového, maximálně jedenkrát zkoušeného, které je nepoškozené a neznečištěné, a to zašlete-li zboží zpět nejpozději do 14-ti dnů od obdržení zboží. Do balíku přiložte 50,- Kč na poštovní výlohy.
Zboží musí být doloženo dokladem o zakoupení /kopií faktury, dodacího listu/, musí být v bezvadném stavu a v originálním nepoškozeném obalu


Vrácení zboží
Týka se zboží úplně nového, maximálně jedenkrát zkoušeného, které je nepoškozené a neznečištěné, a to zašlete-li zboží zpět nejpozději do 14-ti dnů od obdržení zboží.
Poštovné, které zákazník hradí se vevrací.
Zboží musí být doloženo dokladem o zakoupení /kopií faktury, dodacího listu, paragonu/, musí být v bezvadném stavu a v originálním nepoškozeném obalu. V případě poničení obalu si účtujeme náklady na nový obal. Peníze vracíme na Vámi uvedený bankovní účet do zákonem stanovené lhůty. Zboží zaslané na naši adresu dobírkou NEPŘEBÍRÁME!!!


Reklamační řád
1. Kupující (nebo jím pověřený zástupce) převzetím zboží potvrzuje, že byl seznámen s kupovanými zbožím, zejména s jeho provedením, kvalitou, funkčností a dále se způsobem jeho užívání a ošetřování a záručními podmínkami. Návody na užívání a ošetřování výrobků jsou i přílohou zboží (popřípadě na webu www.dance-point.cz ). Obaly nechrání zboží proti vlhku a mechanickému poškození nárazem nebo úderem. Obaly, pokud nebylo dohodnuto jinak, jsou nevratné a jsou majetkem kupujícího, který odpovídá za jejich likvidaci.
2. Záruka se vztahuje jen na výrobky uvedené na dodacím listu, faktury nebo jiném dokladu o koupi.
Týká se vad, které se projeví v důsledku správného užívání, vadného materiálu, vadného zpracování, nebo jiného důvodu za který zhotovitel odpovídá.
Reklamace se nevztahují na změny vzoru materiálu, závady vzniklé nesprávným používáním nebo ošetřováním.
3. Kupujícímu se poskytuje záruční doba dle ustanovení Obchodního zákoníku (OZ) §429 a Občanského zákoníku §620, není-li smlouvou mezi kupujícím a prodávajícím písemně dohodnuto jinak. Záruční doba počíná běžet od data převzetí zboží nebo služby kupujícím od prodávajícího.
4. Zjevné vady, týkající se zejména mechanického poškození, vzhledu a vad povrchové úpravy, je nutné reklamovat ihned po převzetí zásilky. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
5. Záruka se netýká vad vzniklých běžným opotřebením zboží, neopatrným zacházením a užíváním, nevhodným skladováním, nedodržením návodu na používání a ošetření. Dále se za vady nepovažují drobné odchylky ve vybarvení a struktuře u povrchové úpravy.
6. Záruka zaniká v důsledku neodborného užívání. Dále pokud materiál byl zpracován neodborným způsobem.
7. Záruční i pozáruční oprava se uplatňuje písemně v prodejnách dance-pOint nebo přímo u společnosti Henzély s.r.o., Při reklamaci předkládejte doklady o koupi zboží (dodací list, paragon nebo fakturu) na kterém je název a typ reklamovaného zboží. Na reklamace uplatněné jiným způsobem nebude brán zřetel.
8. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamace v co nejkratší době, nejdéle však do 30 dnů od obdržení reklamace.
9. Záruční doba na reklamovanou část výrobku se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící datem odstranění závady.
10. Společnost Henzély s.r.o. neodpovídá za škody vzniklé působením vyšší moci nebo škody, které kupujícímu vznikly, nepoužíváním daného zboží a byly ovlivněny vadami dodaných výrobků nebo opožděním opravy.
11. Problematika, která není řešena výše uvedenými záručními podmínkami, se řídí právním řádem České republiky.


UPOZORNĚNÍ


V kategorii "Výprodej starých skladových zásob" je opravdu zboží starších skladových zásob. Sleva při prodeji je poskytnuta na možné vady:
o zhoršená kvalita podpatníků – možnost prasknutí
o drolení a odlepení vnitřní stélky
o odření pásku a vnitřního podšití
o zhoršená kvalita svrchního materiálu obuvi (změna barvy, popraskání laku, kůže, setření barvy…)
o zhoršená kvalita látky (nesouměrné zbarvení, odlepování zdobení, …)
o zhoršená kvalita výrobku (špatné švy, zteřelá guma, …)
o skvrny na svrchním materiálu obuvi

NA TYTO VADY NENÍ MOŽNO UPLATNIT REKLAMACI !!!!

Ochrana osobních údajů
Osobní údaje, které zákazník poskytne v tomto Internetovém obchodě, slouží pouze pro fakturaci zakázky, účetní evidenci a pro určení místa dodávky zboží, případně k zaslání nabídky zboží. Osobní údaje zákazníka nebudou bez jeho souhlasu použity k jiným účelům, ani nebudou předány dalším osobám.

Provozovatel e-shopu, kontakt
Henzély s.r.o.
Oskol 275, 767 01 Kroměříž
IČ:283 17 717, DIČ:CZ28317717
tel.:+420 573 337 513,
e-mail:obchod@dance-point.cz


Nahoru