Chcete se na našem webu pohybovat ladně a efektivně?

Stačí přijmout nebo nastavit soubory cookies, abyste vždy rychle našli, co zrovna hledáte, a nezobrazoval se vám obsah, který vás nezajímá.

Více informací
Ano, souhlasím. Chci si nastavit preference.
Přijmout zvolené cookies

1. Kupující (nebo jím pověřený zástupce) převzetím zboží potvrzuje, že byl seznámen s kupovanými zbožím, zejména s jeho provedením, kvalitou, funkčností a dále se způsobem jeho užívání a ošetřování a záručními podmínkami. Návody na užívání a ošetřování výrobků jsou i přílohou zboží (popřípadě na webu www.dance-point.cz ). Obaly nechrání zboží proti vlhku a mechanickému poškození nárazem nebo úderem. Obaly, pokud nebylo dohodnuto jinak, jsou nevratné a jsou majetkem kupujícího, který odpovídá za jejich likvidaci.
2. Záruka se vztahuje jen na výrobky uvedené na dodacím listu, faktury nebo jiném dokladu o koupi.
Týká se vad, které se projeví v důsledku správného užívání, vadného materiálu, vadného zpracování, nebo jiného důvodu za který zhotovitel odpovídá.
Reklamace se nevztahují na změny vzoru materiálu, závady vzniklé nesprávným používáním nebo ošetřováním. 
3. Kupujícímu se poskytuje záruční doba dle ustanovení Obchodního zákoníku (OZ) §429 a Občanského zákoníku §620, není-li smlouvou mezi kupujícím a prodávajícím písemně dohodnuto jinak. Záruční doba počíná běžet od data převzetí zboží nebo služby kupujícím od prodávajícího.
4. Zjevné vady, týkající se zejména mechanického poškození, vzhledu a vad povrchové úpravy, je nutné reklamovat ihned po převzetí zásilky. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
5. Záruka se netýká vad vzniklých běžným opotřebením zboží, neopatrným zacházením a užíváním, nevhodným skladováním, nedodržením návodu na používání a ošetření. Dále se za vady nepovažují drobné odchylky ve vybarvení a struktuře u povrchové úpravy.
6. Záruka zaniká v důsledku neodborného užívání. Dále pokud materiál byl zpracován neodborným způsobem.
7. Záruční i pozáruční oprava se uplatňuje písemně v prodejnách dance-pOint nebo přímo u společnosti Henzély s.r.o., Při reklamaci předkládejte doklady o koupi zboží (dodací list, paragon nebo fakturu) na kterém je název a typ reklamovaného zboží. Na reklamace uplatněné jiným způsobem nebude brán zřetel.
8. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamace v co nejkratší době, nejdéle však do 30 dnů od obdržení reklamace.
9. Záruční doba na reklamovanou část výrobku se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící datem odstranění závady.
10. Společnost Henzély s.r.o. neodpovídá za škody vzniklé působením vyšší moci nebo škody, které kupujícímu vznikly, nepoužíváním daného zboží a byly ovlivněny vadami dodaných výrobků nebo opožděním opravy.
11. Problematika, která není řešena výše uvedenými záručními podmínkami, se řídí právním řádem České republiky.

UPOZORNĚNÍV kategorii "Výprodej starých skladových zásob" je opravdu zboží starších skladových zásob. Sleva při prodeji je poskytnuta na možné vady:
o zhoršená kvalita podpatníků – možnost prasknutí
o drolení a odlepení vnitřní stélky
o odření pásku a vnitřního podšití
o zhoršená kvalita svrchního materiálu obuvi (změna barvy, popraskání laku, kůže, setření barvy…)
o zhoršená kvalita látky (nesouměrné zbarvení, odlepování zdobení, …)
o zhoršená kvalita výrobku (špatné švy, zteřelá guma, …)
o skvrny na svrchním materiálu obuvi

NA TYTO VADY NENÍ MOŽNO UPLATNIT REKLAMACI !!!!